Mannen en vrouwen in het ambt

Een boek schrijven over het onderwerp ‘mannen en vrouwen in de kerk’ is een spannende onderneming. Allereerst omdat er in het verleden al veel boeken hierover zijn verschenen. Alles is toch al gezegd? Er is inderdaad al veel geschreven, maar alles is zeker nog niet gezegd. De cultuur, kerk en wetenschap veranderen voortdurend. Er zijn nieuwe inzichten die we graag willen delen. Het vraagstuk van de positie van mannen en vrouwen in de gemeente van Christus is ingewikkeld, omdat het vele benaderingen en invalshoeken kent. Bijvoorbeeld vanuit de hermeneutiek (hoe lees ik de Bijbel?), de geschiedenis (hoe ging het vroeger?), wetenschap (wat laat onderzoek zien?), dogmatiek (hoe kunnen we er systematisch over nadenken?) of exegese (hoe moeten we bijbelteksten uitleggen?). Al deze invalshoeken dragen bij aan de discussie en daarom komt in dit boek een heel aantal ervan aan de orde. Dat maakt dit boek uniek. Maar er zijn ook nog andere redenen.

Het project:

Dit boekproject is ook uniek omdat er vijfentwintig vrouwen en mannen aan hebben meegewerkt. De auteurs komen vrijwel allemaal uit kerken waar vrouwen niet worden toegelaten tot alle taken, ambten en bedieningen.1 Onder ons zijn jongeren, ouderen, predikanten, ouderlingen, theologen, filosofen, historici, juristen, classici en sociologen. We hebben allemaal geworsteld met de vraag naar de rollen van mannen en vrouwen in de kerk in onze huidige tijd en in de afgelopen eeuwen. We zijn allemaal op een gelovige wijze de Bijbel doorgekropen en hebben bepaalde antwoorden gevonden. In dit boek zetten we onze zoektocht voort; maar dan gezamenlijk, en delen we onze ervaringen en inzichten met elkaar. Onze ervaringen zijn verschillend: sommigen van ons zijn man en hebben op allerlei manieren in het ambt gediend of doen dat nog steeds. Anderen zijn vrouw, kwamen voor ‘gesloten deuren’ te staan en zijn uitgeweken naar een ander beroep of naar een andere kerk. Weer anderen hebben zich al lang met dit onderwerp beziggehouden en hebben ervaren dat hun bezinning niet door iedereen gewaardeerd werd. Ook onze achtergronden en inzichten zijn verschillend. Deze diversiteit heeft onze zoektocht alleen maar goed gedaan. Ten slotte, we zijn allemaal (weer) geraakt en verrast over hoe positief de Bijbel spreekt over het spreken en leiden van vrouwen

De zoektocht willen we niet beperken tot de auteurs van dit boek. We hopen dat u/jij als lezer daar deel van zult worden. Het gesprek over dit onderwerp vindt te weinig plaats en dat betreuren we. Het zou iedereen in de kerk moeten raken, want het gaat om Gods schepping en zijn koninkrijk. Daarom vinden we dit onderwerp belangrijk. We geloven – met Paulus – dat alle gaven nodig zijn voor de verkondiging van het evangelie en de opbouw van de gemeente. Niet alleen de gaven van mannen, maar ook die van vrouwen. We nemen Gods Woord serieus. Daarom is kennis over dit complexe onderwerp noodzakelijk en die hebben we in dit boek bijeengebracht.

Het debat:

Dit boek is ook een gewaagde onderneming omdat met name dit debat veel emoties kent, gemakkelijk ontspoort en tot polarisatie leidt. Christenen maken elkaar verwijten en doen elkaar tekort. De invloed van de zondeval is juist in de relatie tussen mannen en vrouwen goed merkbaar. We hopen dat dit boek bijdraagt aan een positief gesprek waarin we Gods eer zoeken en zijn Woord en Geest serieus nemen. We hopen ook dat verschillende opinies ons dichter bij elkaar zullen brengen in plaats van uit elkaar drijven

De diversiteit van het geloven

In dit boek worden diverse argumenten en argumentatielijnen besproken. Ook onderling verschillen we hier en daar van mening, maar daarmee onderkennen we juist de diversiteit en eenheid van het lichaam van Christus. God heeft ons aan elkaar gegeven en dat is inderdaad een gewaagde onderneming geweest!

Dit is het voorwoord van 'Zonen & Dochters profeteren'

vrowuen in het ambt

Wat zegt de Bijbel over de plaats van mannen en vrouwen in de kerk? Heeft God het zo bedoeld dat mannen leiding geven en dat vrouwen dienen? Dat mannen de ambten vervullen en vrouwen niet?