Commentaar op het nieuwe testament

Het totaalwerk omslaat vierentwintig boeken, deze zijn geschreven door onder anderen Jakob van Bruggen, Rob van Houwelingen en Lambertus Floor.

In deze werken wordt er gekeken met een historische insteek, hierbij wordt er uitgegaan van de historische betrouwbaarheid van de teksten, tegelijkertijd wordt er gekeken naar hoe deze werken aansluiten bij hedendaags onderzoek.

De boeken kunnen worden ingedeeld in vier thematische delen, de persoon Jezus zelf, de denkbeelden van Jezus, de apostel Paulus en tot slot de overige apostelen.
In deze boeken is aandacht besteed aan het maken en behouden van een historische harmonie tussen de verschillende werken.
Hieronder staan de boeken met commentaar op het nieuwe testament die wij momenteel aanbieden.


Jakobus van L. Floor

Jakobus, Brief van een broeder geschreven door Dr. L. Floor.

De brief van een broeder, vertelt een verhaal van dichtbij. De brief geschreven door de broer van Jezus en de leider van de oudste gemeente in Jeruzalem draagt een boodschap die doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Hierbij wordt vooral gekeken op het christelijke leven. Jakobus laat ons zien welke vruchten van de boom het geloof mag dragen en dankzij het commentaar wordt de brief dichterbij de tegenwoordige tijd gebracht.


tekst Tessalonicenzen 1 en 2 geschreven door Dr. Rob van Houwelingen

Tessalonicenzen Voorgezet basisonderwijs. Geschreven door Dr. P.H.R. van Houwelingen.

De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn de oudste apostolische brieven die in de Bijbel bewaard zijn gebleven. Deze brieven staan op naam van het missionaire trio dat op reis was door Griekenland; Paulus, Silvanus en Timoteüs.

Nadat ze gedwongen waren om Tessalonica te verlaten hebben de apostelen het basisonderwijs aan de nog jonge gemeente schriftelijk voortgezet. 

Dit deel van het commentaar op het nieuwe testament behandelt de teksten van 1 en 2 Tessalonicenzen als geheel.


1 Korintiërs geschreven door R. Dean Anderson

1 Korintiërs Orde op zaken in een jonge stadskerk. Geschreven door Dr. R. Dean Anderson.

Paulus verbleef anderhalf jaar in de grote handelsstad Korinte. het duurde niet lang voordat hier een gemeente van Christus tot stand kwam met als kern een uitgetreden deel van een plaatselijke synagoge. Deze gemeente bleek een samenstelling van Joden, Grieken en romeinen zowel arm als rijk.

Na het vertrek van Paulus werd deze gemeente geteisterd door spanningen en uiteenlopende ideeën. Deze onderwerpen varieerde van huwelijk, hoofdbedekking, avondmaal en meer.
In zijn eerste bewaarde brief aan deze gemeente probeert Paulus orde op zaken te stellen. Alle onderdelen worden door Paulus besproken waarmee hij een koers probeert te geven aan de gemeente. Als gevolg hiervan heeft deze brief altijd een grote waarde gehad voor de praktische invulling van het christelijk leven. 


2 korintiërs geschreven door T.E. van Spanje

2 Kortintiërs Profiel van een evangeliedienaar. Geschreven door Dr. T.E. van Spanje.

In dit boek worden inzichten uit het Paulusonderzoek van de laatste jaren vruchtbaar gemaakt voor de exegese van deze brief, om er een scherper en verfrissende blik op te kunnen leggen.

Wanneer Paulus 2 Korintiërs gaat schrijven is hij in een belangrijke fase van zijn zendingswerk. Bijna aan het eind van zijn derde zendingsreis, staat hij op het punt om terug te reizen naar Jeruzalem om daar, namens de christenen, uit de volken de collectie voor de moedergemeente af te dragen.
Maar voordat hij zijn bezoek aan de Korintiërs kan brengen moet hij ondermeer de beschuldigingen van zijn opponenten in Korinte weerleggen. Zij hebben hem als apostel gediskwalificeerd waardoor hij niet meer is dan één van de vele rondtrekkende quasie-interessante figuren.


1 Petrus geschreven door Rob van Houwelingen

1 Petrus Rondzendbrief uit Babylon. Geschreven door Dr. P.H.R. van Houwelingen.

 Het Nieuwe Testament telt twee brieven op naam ven Petrus, ze behoren tot de Katholieke brieven, die door verschillende oorzaken in de schaduw gebleven zijn van de door Paulus uitgevoerde correspondentie. Daarom hebben 1 en 2 Petrus een zorgvuldige belichting nodig. Wanneer Petrus zelf aan het woord is, als apostel en getuige van Jezus, blijken zijn woorden te beschikken over unieke zeggingskracht.

In dit commentaar wordt 1 Petrus getypeerd als een rondzendbrief uit Babylon. Geadresseerd aan een kring van christelijke gemeenten in de regio Klein-Azië.
Zijn brief was bedoeld om te bemoedigen in het lijden waarmee de eerste lezers vrijwel dagelijks te maken kregen.2 Petrus Judas geschreven door P.H.R. van Houwelingen

2 Petrus Judas testament in tweevoud. Geschreven door Dr. P.H.R. van Houwelingen.

Dit boek bevat commentaar op de tweede brief van Petrus en commentaar op de brief van Judas.


1, 2 en 3 Johannes geschreven door Dr. Pieter J. Lalleman

1, 2 en 3 Johannes brieven van een kroongetuige. Geschreven door Dr. Pieter J. Lalleman.

De apostel Johannes ziet zich geconfronteerd met meningsverschillen, dwaalleer en persoonlijke tegenstand.
In drie korte brieven verdedigt de kroongetuige de waarheid dat Gods Zoon in de Here Jezus mens geworden is en dat er alleen in Christus verzoening van zonden is.

Johannes vraagt om gastrvrijheid voor rondreizende predikers maar tegelijkertijd verbiedt hij de omgang met dwaalleraren.


Paulus geschreven door Jacob van Bruggen

Paulus, Pionier voor de Messias van Israël. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

Wie was Paulus en wat bewoog hem? we hebben fragmenten van een levensbeschrijving in het boek Handelingen en we hebben enkele brieven van hem.
Volgens sommigen was Paulus de oorzaak achter de breuk tussen joden en christenen. Anderen beschouwen hem juist als de belangrijkste voorman van de kerk, wie was hij werkelijk?

In dit boek gaat prof. dr. Jakob van Bruggen in op deze vragen.


Openbaring Profetie vanaf Pamos

Openbaring, Profetie vanaf Patmos. geschreven door Dr. H.R. van de Kamp.

Op het eiland Patmos ontvangt Johannes van God een profetie. Hij schrijft wat hij hierbij hoort en ziet en het hiermee geschreven boek stuurt hij naar zeven gemeenten in Asia, een Romeinse provincie aan de westkust van het huidige Turkije.

De christenen in deze gebieden hebben te maken met druk van hun omgeving om voor het in stand houden van hun handelsbelangen mee te doen aan de keizerverering. Johannes schrijft met de passie van een profeet en het hart van een pastoor.


Filippenzen, een gevangene over het navolgen van christus

Filipezen een gevangene over het navolgen van christus. Geschreven door L. Floor.

De brief van Paulus aan de Filippenzen beweegt zich tussen blijdschap en verontwaardiging. Vreugde over de gemeente wordt gecombineerd met een heftige uitval. maar tegen wie? de Dwaalleraars? de Joodse christenen? de Joden? het antwoord op deze vragen bepaalt het zicht op de eenheid en samenhang van dit schrijven.


Johannes het evangelie van het woord

Johannes, het evangelie van het woord. Geschreven door Dr. P.H.R. van Houwelingen.

Het vierde evangelie staat op naam van Johannes, de lievelings leerling van Jezus. Met zijn intentie om te documenteren, het oog hierbij gericht op het geloof van zijn lezers, hiermee heeft hij uit het overvloedige feitenmateriaal een eigen selectie gemaakt.

In sommige opzichten klinkt het Johannes-evangelie anders dan Matteüs, Marcus en Lucas. Jezus komt namelijk veel uitvoeriger aan het woord. Toch is het basisverhaal gelijk.


Het evangelie van gods zoon, persoon en leer van jezus volgens de vier evangeliën

het evangelie van Gods zoon, persoon en leer van Jezus volgens de evangeliën. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde, er wordt meer een thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijkertijd in eigen persoon was.


Efeziërs een in christus

Efeziërs een in christus. Geschreven door Dr. L. Floor.

De brief aan de Efeziërs is een van de dertien brieven geschreven door Paulus. Het onderwerp dat ik deze brief de leiding neemt is de kerk, deze komt op een zeer speciale wijze ter sprake.Marcus het evangelie volgens Petrus.

Marcus, het evangelie volgens Petrus. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangeliën. Vroeger klein en in de schaduw maar tegenwoordig lijkt het juist centraal te staan. Vroeger werd ernaar gekeken als geschreven uit andere werken, tegenwoordig als een bron voor anderen, welke is het nou echt?


Matteüs

Matteüs Het evangelie voor Israël. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

 Het evangelie van Jezus bracht het volk van Israël op een tweesprong. Sommigen wezen hem af en anderen aanvaarden hem als de Messias.

Matteüs beschrijft in deze situatie de levensgeschiedenis van Jezus, waardoor het een extra diepgang krijgt.


Lucas

Lucas, het evangelie als voorgeschiedenis. Geschreven door Dr. Jacob van Bruggen.

Het evangelie van Lucas is een beeldend boek.
Lucas is een historicus, de overgeleverde verhalen over Jezus is hij nagegaan en heeft op grond van zijn onderzoek met frisse tinten dit opnieuw geschilderd.

Dit commentaar wilt bevorderen dat het oorspronkelijke portret van Lucas tot zijn recht blijft komen en dat zijn naam als historicus in ere blijft.


Christus op aarde. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

Dit boek is gewijd aan het leven van Jezus Christus op aarde. Het houdt zich bezig met de vier hoofdbronnen voor onze kennis van Jezus' levensgeschiedenis. Dat zijn de evangeliën op naam van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Hoe verhouden deze beschrijvingen zich tot elkaar? Is hun viertal soms teveel om helder zicht te krijgen op de levensgang van Jezus in Palestina? Of vullen zij elkaar juist aan zodat ons inzicht wordt verdiept?


Apostelen, dragers van een spraakmakend evangelie. Geschreven door Dr. P.H.R. van Houwelingen. 

Naast het themadeel over Paulus past een themadeel over de andere apostelen, waarin de gemeente van Jeruzalem functioneert als het centrum van hun activiteiten. Beide boeken samen bieden een venster op het vroege christendom, met een verrassend uitzicht voor de apostolische kerk die van alle tijden is.


Handelingen, de wereld in het geding. Geschreven door Dr. John van Eck. 

Het boek Handelingen der apostelen is het enige document over de wortels van het christendom dat geschreven is door een tijdgenoot. Lucas beschrijft daarin voor Teofilus de vroegste verbreining van het evangelie en de eerste stichting van nieuwe christelijke gemeenten. Een uniek geschrift!


Romeinen, christenen tussen stad en synagoge. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

In dit commentaar laat Van Bruggen zien hoe Paulus aan christenen duidelijk maakt wat hun nieuwe identiteit is. De apostel wijst de gelovigen hun plaats in de geschiedenis van God met Israël en hij laat hun zien welke betekenis zij mogen hebben voor de wereld waarin zij leven.


Galaten, het goed recht van gelovige Kelten. Geschreven door Dr. Jakob van Bruggen.

Het loont de moeite om als eenentwintigste-eeuwse christenheid te luisteren naar de emotionele kreten uit de beginperiode. Waar stond de wieg van het christendom? Het antwoord op deze vraag geeft Paulus in deze brief.


Kolossenzen en Filemon, weerbaarheid en recht. Geschreven door Dr. John van Eck.

In de wirwar van overtuigingen die in de oude wereld werden gepropageerd, spoort Paulus de gelovigen aan om bij Christus te blijven. Ze moeten zich niets aan laten praten want in Hem hebben zij alles wat de anderen zeggen hun te kunnen bieden, en meer!


Timoteüs en Titus, pastorale instructiebrieven. Geschreven door P.H.R. van Houwelingen.

De brieven aan Timoteüs en Titus staan ook wel bekend onder de verzamelnaam Pastorale Brieven. Timoteüs werkte in de gemeente te Efeze, terwijl Titus op het eiland Kreta was gestationeerd. Deze commentaar behandelt de aan hen geadresseerede correspondentie als medewerkersinstructie, waarin de apostel Paulus zijn geestelijke erfenis vastlegde.


Hebreeën, geloven in volhouden. Geschreven door Dr. H.R. van de Kamp.

Hebreeën is een brief op de man af. Een veelkleurige aansporing om vol te houden in het geloof. Actueel in de crisistijd waarin de lezers zich in de zestiger jaren van de eerste eeuw bevonden. 

Insert Image
Insert Image