Eind goed – Protestantse kijk op euthanasie

Insert Image

Euthanasie in het licht van de protestantse kerk.

In Eind goed geeft Theo Boer een protestantse, ethische kijk op euthanasie in Nederland. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren kerken en christenen in Nederland onder de eersten die euthanasie bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is euthanasie medisch, ethisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel geworden. In dit persoonlijke en indringende essay betoogt hoogleraar ethiek Theo Boer dat ook nu elke beslissing tot euthanasie vraagt om een grondig afwegingsproces. Dat geldt zeker voor gelovigen: zij putten uit bronnen die door de eeuwen heen mensen hielpen om hoop te houden in lijden, om zin te ontdekken in kwetsbaarheid, en om hun autonomie te plaatsen in het perspectief van Gods zorg voor ons.

Over Theo Boer 

Insert Image

Theo Boer sluit zich aan bij de ‘theocentrische ethiek’ van de Amerikaanse ethicus James M. Gustafson. Gustafson combineert vier bronnen: schrift en traditie, methodes en principes vanuit de wijsbegeerte, de natuurwetenschappen, en menselijke ervaringen. In de praktijk ligt hierdoor de nadruk op openheid van alle perspectieven en op de noodzaak van compromissen vanwege een door alle mensen gedeeld belang bij het voorkomen van chaos. Boer legt er daarnaast in navolging van Gustafson op dat de ethiek de feiten 'op orde' moet hebben: die zijn in de ethiek van even groot belang als normen, waarden of idealen.

In de toegepaste ethiek houdt Theo Boer zich vooral bezig met biomedische ethiek. Boer wordt geregeld binnen en buiten Nederland geraadpleegd als expert op het gebied van de Nederlandse praktijk en wetgeving rond euthanasie. Ook treedt hij geregeld op in de media. Hoewel geen tegenstander van euthanasie, geldt hij als een van de belangrijkste critici van het Nederlandse euthanasiemodel en bepleit hij in andere landen stringentere criteria, mocht daar tot legalisering worden overgegaan. De kritiek van Boer op de Nederlandse situatie richt zich onder andere op de verschuiving die hij in de praktijk waarneemt: waar de wet euthanasie als een uitzondering beschouwt ('nee, tenzij...'), wordt euthanasie in de praktijk steeds meer gezien als de regel ('ja, mits...').


Lezing Theo Boer

Eind goed: Een protestantse kijk op euthanasie in Nederland

 Direct leverbaar €12,99

  • Persoonlijk en indringend essay
  • Geschreven in een tijd waar euthanasie bijna een alledaags verschijnsel is geworden.
  • leer hoop te houden in lijden, zin in kwetsbaarheid.

Meer bronnen over euthanasie:

Insert Table
Insert Content Template or Symbol