Videoservice Bronproeverijen

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds veel Bijbels worden verkocht, maar dat ze steeds minder worden gelezen en nog minder goed gelezen worden. Hieruit blijkt dat de Bijbel steeds minder mensen aanspreekt, omdat ze er kennelijk niet wijzer van worden en geen Heil aan beleven

Het boek Vruchten van de Bron maakt duidelijk, hoe lezers zich wél aangesproken kunnen gaan voelen en hun leven door de inhoud kunnen laten verrijken. Deze inhoud heeft de instemming van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap en van de Internationale Bijbelbond vanwege onze gezamenlijke inzet voor vruchtbaar Bijbelgebruik.

Het boek bestaat uit vier delen:

In deel 1 wordt beschreven wat de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik is, zodat lezers de vruchten van de Bron kunnen proeven, de smaak ervan te pakken krijgen en er zich door kunnen laten voeden en vormen. Hierbij gaat het met name over geloof, hoop en liefde.

Deel 2 bevat tien meditaties met pastorale voorbeelden van vruchtbaar Bijbelgebruik.

Deel 3 gaat over vruchtbaar leiderschap, dat belangrijk is om de Bijbel vruchtbaar te  leren lezen.

Deel 4 maakt duidelijk hoe vruchtbaar Bijbelgebruik onder leiding van vruchtbare leiders leidt tot vruchtbare kerken. Dit zijn geloofsgemeenschappen, die met elkaar de inhoud van geloven, hopen en bovenal liefhebben beleven en die ook aan anderen kunnen voorleven en doorgeven.

Bronproeverijen

Met een variant op de wellicht bekende Kerkproeverijen belegt de stichting Leven uit de Bron (www.levenuitdebron.nu) vanuit de inhoud en opzet van Vruchten van de Bron Bronproeverijen, die zijn bedoeld om de smaak van de Bijbelse vruchten te proeven. Dit doel sluit aan bij uitspraken in de Psalmen, zoals: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt’ (34:9). Deze verwijzingen maken duidelijk hoeveel goeds een Bronproeverij kan opleveren. Alleen God, zoals Hij zich eerst aan Israël, daarna via Jezus en vervolgens door de Heilige Geest heeft bekend gemaakt, kan de menselijke dorst naar leven, welzijn en geluk lessen en er zelfs veel vreugde aan laten beleven. Daarom krijgt een Kerkproeverij pas smaak en wordt pas voedzaam via een Bronproeverij.

In een Bronproeverij gaat dus het niet om over de vruchten van het Evangelie te theoretiseren of te discussiëren, maar om inhoud, kwaliteit  en smaak te ontdekken, zodat we er zelf van kunnen leven en anderen láten leven.

Aanbeveling

Ds. Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap schreef hiervoor de volgende aanbeveling:

‘Ik blij met de prachtige vertalingen die in de loop der jaren zijn verschenen. De Bijbel als bron om vanuit te leven verdient verstaanbare taal. Wel merken we dat er in deze tijd meer nodig is dan een correcte vertaling vanuit de grondtalen. Om tot ‘verstaan’ te komen moet nog een extra vertaalslag gemaakt worden. Doorleving van het Bijbelse verhaal is nodig om het echt vrucht te laten dragen. De Bron is er niet alleen om met verstand te raadplegen, maar vooral om met hart en ziel te proeven, te beproeven. Daarom kan de Bronproeverij wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen en niet lang genoeg duren.’

Videoservice

Om zoveel mogelijk mensen met deze Bronproeverijen in aanraking te brengen ontwikkelen we namens Leven uit de Bron een videoservice, inclusief de mogelijkheid om met deelnemers interactief bezig te zijn. Dit is des te belangrijker, omdat bijeenkomsten voor Vorming & Toerusting vanwege het Coronavirus wellicht langdurig onmogelijk zijn. Evenals onderwijs, bedrijven en kerken eigentijdse communicatiemogelijkheden benutten, zien wij hierin grote kansen om velen de kans te geven de vruchten van de Bron te laten proeven. Voorgangers kunnen de video’s ook gebruiken voor catechese en andere kringen. Dat geldt eveneens voor gezinnen, verenigingen en andere groepen..

Wellicht zijn behalve kerken ook organisaties, zoals het NBG en de IBB, in deze videoservice geïnteresseerd. Dat geldt eveneens voor de Raad van Kerken, die de jaarlijkse kerkproeverij organiseert.

Voor begeleiding en professionele facilitering werken we samen met de Theologische Universiteit in Kampen.

Het is de bedoeling, dat er ongeveer half september een introductie-video beschikbaar komt. In aansluiting volgen er vanaf begin november vijf video’s over geloven, hopen en liefhebben, zoals beschreven in deel 1.19 van Vruchten van de Bron. Meer informatie is beschikbaar via www.weetwatjegelooft.nl/bronproeverijen. Verder wordt over de ervaringen met deze Bronproeverij gerapporteerd in mijn digitale Nieuwsbrief voor geloofs- en gemeenteopbouw. Belangstellenden kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via mariusnoorloos@kpnplanet.nl

Kosten en baten

Aan de uitwerking, uitvoering, promotie en vergoeding van de medewerkers zijn uiteraard nogal wat kosten verbonden. Voorbereiding, opnamen en verspreiding van de introductievideo en de eerste vijf inhoudelijke video’s vergen ongeveer € 7.000. Een gespecificeerde begroting is desgewenst beschikbaar.

Om zoveel mogelijk belangstellenden de vruchten van de Bron te laten proeven stelt de stichting Leven uit de Bron deze videoservice gratis beschikbaar. Om dit mogelijk te maken zoekt Leven uit de Bron financiële steun bij verwante kerken, parochies of gemeenten, verenigingen, organisaties, bedrijven en personen in de vorm van een eenmalige of periodieke bijdrage. Belangstellenden kunnen zich met vragen, mogelijkheden, adviezen en suggesties bij mij melden via bovenstaand emailadres. Giften zijn welkom via NL 95 RABO 0300 6388 84 t.n.v. St. Leven uit de Bron met vermelding van: voor Bronproeverijen.

Op hoop van Zegen

We zijn ervan overtuigd, dat God graag zoveel mogelijk mensen met de vruchten van de Bron wil zegenen, zodat ze er de smaak van te pakken krijgen om Zijn goedheid te beleven en door te geven. Daarom zijn we aan dit avontuur begonnen op hoop van Zegen.

Jelle de Kok, predikant-toeruster in de Protestantse Kerk via Leven uit de Bron;

Marius Noorloos, consulent/docent geloofs- en gemeenteopbouw. .